^ กลับด้านบน
facebook

..เขากอบน่่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนา ทรัพยากรล้ำค่า ชาวประชาร่มเย็น....

เข้าสู่เมนูหลัก

Login Form

นาฬิกา

กองช่าง

คอมเมนต์   

+1 #1 นาย อรุณชัย วงศ์วิศา 2557-11-11 14:13
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูม ิภาค จังหวัดตรัง จะดำเนินการปรับ ปรุงฐานข้อมูลกา รใช้พลังงานไฟฟ้ าชองไฟสาธารณะแส งสว่าง ที่ต่อตรงไม่ผ่า นเครื่องวัด เพื่อให้ข้อมูลต รงกับปัจจุบันที ่ใช้งาน ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูม ิภาค จังหวัดตรัง ได้ส่งหนังสือแจ ้ง เพื่อขอข้อมูล จากหน่วยงานของท ่าน ทางไปรษณีย์แล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ย. ๕๗
ดังนั้น การไฟฟ้าส่วนภูม ิภาค จังหวัดตรัง ขอความอนุเคราะห ์จากท่าน ช่วยกรอกข้อมูล ตามแบบฟอร์มที่จ ัดส่งให้ แล้วส่งกลับมาที ่ การไฟฟ้าส่วนภูม ิภาค จังหวัดตรัง ทางโทรสาร 075-581188 หรือทาง Email: ภายในวันที่ ๑๔ พ.ย. ๒๕๕๗
ขอแสดงความนับถื
นาย อรุณชัย วงศ์วิศาลศรี
หัวหน้าแผนกมิเตอร์
การไฟฟ้าส่วนภูม ิภาค จังหวัดตรัง
โทร 075-581190
อ้างอิง

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช