^ กลับด้านบน
facebook

..เขากอบน่่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนา ทรัพยากรล้ำค่า ชาวประชาร่มเย็น....

เข้าสู่เมนูหลัก

Login Form

นาฬิกา

สมาชิกสภาฯ

 

1 นายเสถียร ดวงสี ส.อบต.หมู่ที่1 2.นายประวิทย์ ศรีโภคา ส.อบต.หมู่ที่ 1 3.นายสามารถ รัตน์แก้ว หมู่ที่ 2. 4.นายเฉลียว อินทรฤทธิ์ หมู่ที่ 2. 5.นายวินัยศักฺดื์ นวลใย หมู่ที่ 3. 6.นายถัด ขาวทอง หมู่ที่ 3 7นายทวีศักดิ์  คงรอด หมู่ที่ 4 8.นายตาเอก บุญชุม หมู่ที่ 4.9นายสุชาติ  กี่ซุ้น หมู่ที่ 5.10.นายประยุทธ  นาคมาตย์ หมู่ที่ 5.11.นายปรีชา คงรอด หมู่ที่ 6.12.นายประทีป พลจันทร์ หมู่ที่ 6. 13.นายสมสิน สรรเกียรติกุล หมู่ที่ 7.14.นายชาสิทธิ์ ทองศักดิ์  หมู่ที่ 7.15.สิ้นสุดสมาชิกภาพ.16นายสมนึกบุญถาวร หมู่ที่ 8.17.นายบุญญา ผกาแก้ว หมู่ที่ 9.18.นายคำนึง ศรีรักษ์ หมู่ที่ 9.19.นายปัณณวิชย์ สิทธิชัย หมู่ที่ 10.20.นายวิรัช ศรีโภคา หมู่ที่ 10.21.นางจิตร ศรีเทพ หมู่ที่ 11.22.นายสุชาติ ลิ้มฉุ้น หมู่ที่ 11.23.นายดุสิต  เรืองสงค์ หมู่ที่ 12.24.นายสุรเชษฐ์ วรรณแสงทอง  หมู่ที่ 12.