^ กลับด้านบน
facebook

..เขากอบน่่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนา ทรัพยากรล้ำค่า ชาวประชาร่มเย็น....

เข้าสู่เมนูหลัก

Login Form

เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

1.ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขากอบ เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
2.ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขากอบ เรื่อง นโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส
4.มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข้อมูลต่อสาธารณะ
5.มาตรการให้มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม
6.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้า่ง
7.มาตรการจัดการเรีื่องร้องเรียนการทุจริต
8.มาตรการป้องกันการรับสินบน
9.มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
10มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ